levonorgestrel tomas seguidas componente activo tylenol efectos secundarios del topamax 50 mg lexapro 10 mg precio colombia voltaren flex presentacion
Fredrika Bremergymnasiet

Ledighet

Fredrika Bremergymnasiets policy vid ansökan om ledighet

Vi på Fredrika Bremergymnasiet lägger stor vikt vid att eleverna, så långt som möjligt, skall utvecklas och lyckas väl med sina studier. Elever går i skolan 178 dagar av de 365 dagar av ett år och därför är vår hållning att eleverna skall förlägga sin ledighet/resor till de dagar/perioder då eleverna har sina lov. Vi ser år efter år ett mycket tydligt samband mellan frånvaro och vikande studieresultat och är därför också mycket restriktiva med att bevilja ledighet från skolarbetet.

Endast i undantag kan ledighet beviljas och beslut om beviljad ledighet grundas då på särskilda skäl och en samlad bedömning av elevens situation. Vi vill också betona att skolan inte alltid har möjlighet att prioritera stöd eller extra bedömningstillfällen för elever som väljer att ta ledigt från skolarbetet.

Bland de omständigheter som beaktas är frånvarons längd, elevens studiesituation, elevens möjligheter att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven.

Ledigheten lämnas in till mentor minst sju dagar före ledigheten för att beviljande av ledighet skall övervägas.

Ledighetsansökan