voltaren para deportistas clasificacion del medicamento ambien clasificacion de los actos de comercio republica dominicana clasificacion de phenergan venta de viagra en quillota
Fredrika Bremergymnasiet

Handlingsplan mot droger

Vårt mål

Vårt mål är att varje elev ska ha en drogfri gymnasietid. Skolans ambition är att det skall vara svårt att använda droger och lätt att få hjälp att sluta.

Definition av drog

Drog är en substans som är berusande, skadlig, beroendeframkallande och olaglig. Droger innebär med denna definition narkotika, vissa läkemedel samt dopningspreparat.

Vår skola vill erbjuda alla elever bästa möjliga utbildning, ge alla möjlighet att nå bästa möjliga resultat samt erbjuda en trygg och trivsam arbetsmiljö.

Vårt förebyggande arbete

 • Tydligt mentorskap som främjar relationer mellan elever och personal. Mentor ansvarar för att eleverna får information om skolans riktlinjer och rutiner.
 • Vi ska ge tydlig information till alla föräldrar om vårt arbete mot tobak och droger. Vid första föräldramötet ges en kort information om vår policy och de får även en inbjudan till en temakväll med fördjupning om tobak och droger.
 • För att skolan tidigt ska kunna uppmärksamma tecken på missbruk och snabbt ha möjlighet att sätta in resurser i syfte att bryta missbruket utbildas personalen av skolans alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT)-informatörer.
 • Under åk 1 erbjuds alla elever ett hälsosamtal där man bl.a. pratar om tobak och droger.
 • Elevhälsan erbjuder/förmedlar hjälp och stöd för att sluta med droger.
 • Elevhälsan ingår i gymnasiets Ungsamgrupp som är ett samverkansforum mellan skola, socialförvaltning, polis och Navigatorcentrum.

 

Tecken på missbruk

Följande lista innehåller en del symtom som var för sig inte behöver tyda på någon form av missbruk. Om eleven uppvisar flera tydliga symtom under längre tid kan det dock föranleda oro för pågående missbruk.

 • Skolk och försämrat skolarbete
 • Tobaksrökning
 • Förändrat umgänge och förändrade intressen
 • Förändrad dygnsrytm
 • Humörsvängningar
 • Koncentrationssvårigheter
 • Rastlöshet
 • Trötthet, apati, håglöshet eller överaktivitet
 • Misstänksamhet, förföljesetankar
 • Nedstämdhet, depression
 • Snatteri och annan kriminalitet
 • Onormalt godissug
 • Doft av alkohol, sniffningsmedel eller haschdoft

 

Drogpolicy vid studieresor

Inga droger accepteras på resor som anordnas av Fredrika Bremergymnasiet. När du som elev är på resa ordnad av skolan (studieresa), gäller samma regler som under skoltid. Alkohol eller droger får inte användas. Skolan bidrar med pengar till studieresor endast under förutsättning att du som elev accepterar dessa villkor. Elever som inte accepterar skolans regler om studieresor får ej delta på studieresan, utan får andra arbetsuppgifter på skolan.


Utvärdering

Elever i åk 2 deltar i stockholmsenkäten vartannat år, som skolledning och elevhälsan tar del av.
I samband med hälsosamtalet i åk 1 tas statistik fram på gruppnivå gällande tobak och andra droger som används som underlag i det förebyggande arbetet.

Vad säger lagstiftningen

I läroplanen 2011 för gymnasiet framgår att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Vidare ska skolan utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens samt uppmärksamma hälso-, livsstils-, och konsumentfrågor.

Enligt Alkohollagen (SFS, 2010:1622) får alkohol inte säljas eller lämnas ut till den som inte har fyllt 20 år, med undantag för folköl där gränsen är 18 år.

Av Narkotikalagen (SFS 1968:64) framgår vad som klassas som narkotika. All hantering av narkotika (eget bruk, innehav, transport, förvaring och försäljning) är olaglig enligt svensk lag.

I Lagen (SFS: 1991:1 969) om förbud mot vissa dopningsmedel definieras vad som klassas som dopningsmedel. All hantering av dopningsmedel är olaglig enligt svensk lag.

Enligt FN:s barnkonvention ska Sverige vidta alla lämpliga åtgärder, innefattande lagstiftning, administrativa och sociala åtgärder i upplysningssyfte, för att skydda barn och unga från olaglig användning av narkotika, samt förhindra att de utnyttjas i den olagliga handeln med sådana ämnen.

När det gäller Omhändertagande av farliga/olagliga föremål medger Skollagen (5 kap.22§)tydliga befogenheter för skolan att beslagta/omhänderta föremål med syfte att skapa ordning, trygghet och arbetsro. Alla föremål som kan verka störande, farliga eller olagliga kan omhändertas. Det är hur föremålet används som avgör om det är störande. Farliga eller olagliga föremål får omedelbart beslagtas oavsett om eller hur det används. Skolan har inte rätt att kroppsvisitera elever.

Enligt Socialtjänstlagen (14 kap.1§) har alla som arbetar yrkesmässigt med barn och ungdomar skyldighet att anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialtjänsten behöver ingripa till en underårigs skydd.

Flödesschema vid drogmisstanke
Misstanke om droger →  Informera bitr. rektor/elevhälsa → Samtal med eleven  →  Informera vårdnadshavare och ev kallar till möte (inhämta samtycke för myndig elev) → Vid fortsatt oro föreslås drogtester och samtal på MiniMaria → Avstängning från verkstad och annan praktisk verksamhet samt APL beslutas av skolledningen → Orosanmälan till socialtjänsten av bitr. rektor/elevhälsan → Elev som varit på MiniMaria lämnar tre provsvar till elevhälsan  → Uppföljning av elevhälsan

Om en elev misstänks vara påverkad av alkohol och/eller droger i skolan kontaktas närmast anhörig alternativt kontaktas polis. Därefter tillämpas ovan flödesschema.

Handlingsplan reviderad 2017-04-27

Elevhälsan Fredrika Bremergymnasiet