para que es el aldactone 100 propranolol marca comercial propranolol para los hemangiomas que contiene el orlistat clasificacion de los actos de comercio y su enumeracion legal
Fredrika Bremergymnasiet

Handlingsplan mot tobak

Tobakslagen

Enligt tobakslagen 2§ är det förbjudet att röka i lokaler där det bedrivs barn- och
ungdomsverksamhet. Det innebär även förbud att röka på skolgårdar.
Vidare är det förbjudet att sälja tobak till ungdomar under 18 år (Tobakslagen 12§)

Enligt Haninge kommuns policy ska alla arbetsplatser och skolor vara tobaksfria

Förebyggande arbete mot tobak samt åtgärder
• Återkommande information om en tobaksfri skola ska ges till elever, personal och föräldrar. Information om tobakens skadeverkningar sker också inom den schemalagda undervisningen, exempelvis Idrott och Hälsa, Naturkunskap, Samhällskunskap mm.

• Skolan arbetar tobaksförebyggande och ska lyfta fram vilka vinster som finns med ett tobaksfritt liv. Skolan ska vara en arbetsplats med fokus på och strategier för att främja hälsa och friskvård.

• Denna handlingsplan ska vara känd hos både personal och elever. Mentor presenterar handlingsplanen för sina elever vid varje läsårsstart.

• Alla elever i årskurs 1 får en föreläsning av Non Smoking Generation och en visning av filmen ”Tobakens Barn” vid höstterminens början. Med filmen följer en lärarhandledning för vidare diskussioner i klassrummet.

• I de enskilda hälsosamtalen hos skolsköterskan som erbjuds alla elever i årskurs 1 tas tobaksrökning upp, och information samt erbjudande om rökavvänjning ges. På Elevhälsan erbjuds alla tobaksbrukande elever stöd for att sluta.

• Elever på skolans Estetiska program har fått göra egna skyltar som uppmanar till att inte röka. Dessa finns uppsatta vid skolans samtliga entréer. Där sitter även skyltar som informerar om rökförbudet enligt tobakslagen.

• All personal har ansvar att agera när en elev eller en personal röker på skolgården genom att säga till, samt avvisa rökaren från skolans område. Hur detta ansvar sköts kommer att följas upp på APT och möten tillsammans med Elevhälsa och lärare.

• Personalen ska föregå med gott exempel och vara tobaksfria i sina möten med eleverna. Det är ytterst olämpligt att skolans personal röker strax utanför skolans område där de är synliga för elever.

• Tobaksfria dagen den 31/5 och tobaksfria veckan v. 47 uppmärksammas av Elevhälsan med någon aktivitet.

• En karta över den rökfria skolzonen ska finnas tillgänglig för att tydliggöra var gränsen för skolområdet går.

Kontaktuppgifter
Mer information om en tobaksfri skoltid;
www.folkhalsomyndigheten.se
www.tobaksfri.se
www.fimpa.nu
www.slutarokalinjen.org
www.tobaksfakta.se
www.tobaksnolla.org

 

Reviderad juni 2017

Markerat område är rökfritt. Tryck på kartan för att se en större version.