clasificacion general de los actos de comercio para que es el tretinoin cream complicaciones al tomar misoprostol que actos y operaciones son considerados mercantiles venta de viagra sin receta en santiago
Fredrika Bremergymnasiet

Arbete mot kränkande behandling

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

  • Mentorssamtal
  • Klasskonferenser/ elevvårdskonferenser
  • Arbetslagsträffar
  • Hälsosamtal med skolsköterskan
  • Utvecklingssamtal med elev (och vårdnadshavare om eleven är omyndig)
  • Enkäter
  • Samtal med skolsköterska, kurator, biträdande rektor, rektor samt övrig personal/lärare

Ansvariga: All personal på skolan

Rutiner vid akuta situationer

Elev kränker elev

All personal reagerar omedelbart på kränkande behandling genom att ingripa och avbryta en pågående handling. Beroende på varje händelses specifika allvar och innehåll ska elevens mentor, rektor och elevhälsans personal kontaktas. Mentor och/eller representant från elevhälsoteamet samtalar med alla berörda elever och kontaktar även vårdnadshavare om man bedömer att deras medverkan är av vikt.

Alla inblandade skall beredas möjlighet till samtal med varandra, vi arbetar efter konceptet medling.

Uppföljning av ärendet görs inom tre veckor.

Vid allvarliga och upprepade händelser där samma elever är inblandade skall alltid rektor och elevhälsoteamet kontaktas. Rektor tar ställning till om det är nödvändigt med vidare åtgärder i form av avstängning, polisanmälan eller skriftlig varning.

Av dokumentationen skall det framgå vem som tar ansvar för uppföljning av ärendet och ser till att de bestämda åtgärderna följs upp. Dokumentation förvaras hos rektor eller elevhälsoteamet.

Ansvariga: Mentor, elevhälsa, skolledning

Personal kränker elev
När en elev känner sig kränkt av någon vuxen vänder han/hon eller föräldrarna sig till mentor, rektor, skolsköterska eller kurator. Rektor eller av denne utsedd person vidtar en utredning.

Båda parter, eleven och den tilltalade skall beredas möjlighet till samtal med varandra i form av medling. Detta samtal kan ske enskilt eller tillsammans med föräldrar om så önskas.

Uppföljning av ärendet görs inom tre veckor.

Eventuellt ytterligare åtgärder vidtas av rektor eller parter var för sig. Beroende på kränkningens art kan polisanmälan bli aktuellt.

Dokumentation görs och förvaras hos rektor eller elevhälsoteamet. Rektors uppgift är att bevaka att man möts som jämställda parter och att konflikten får en varaktig lösning.

Ansvarig: Rektor