clasificacion de los actos administrativos costa rica para que es isordil como se llama la viagra en similares como se deve tomar cataflam propranolol atraviesa barrera hematoencefalica
Fredrika Bremergymnasiet

Elevhälsa och stöd

Fredrika Bremergymnasiet har ett elevhälsoteam som består av olika professioner som samverkar för att skapa en god lärandemiljö för eleverna. I elevhälsoteamet ingår specialpedagoger, skolsköterskor och kuratorer. Studie- och yrkesvägledare finns att tillgå på skolan. Vi har också tillgång till skolpsykolog och skolläkare. Vår målsättning är att utifrån våra olika yrkesroller och kompetenser skapa goda förutsättningar för att eleverna under sin skoltid ska utvecklas positivt och fullfölja sina studier.

En viktig del av vårt arbete är att identifiera elever i behov av stöd så tidigt som möjligt och att säkerställa att alla elever som är i behov av stöd får adekvat hjälp. Elevhälsan har ett speciellt ansvar för elever med kroniska sjukdomar, psykisk och psykosocial ohälsa, funktionsnedsättningar eller inlärningssvårigheter. Vi uppskattar att föräldrar till elever med behov av stöd kontaktar oss. Självklart kan du som elev också ta kontakt med oss.

 

Skolsköterskor

På Fredrika Bremergymnasiet finns fyra skolsköterskor och vi arbetar främst hälsobefrämjande genom att försöka motivera elever till att bevara samt förbättra sin fysiska och psykiska hälsa med hjälp av sunda levnadsvanor. Detta görs utifrån en helhetssyn där kropp, själ, miljö och sociala faktorer ses i ett sammanhang.

Alla elever erbjuds:

 • hälsosamtal i årskurs 1
 • öppen mottagning dagligen kl. 11-12 (onsdagar 11:30-12:00)
 • enklare sjukvårdsinsatser
 • hänvisning till vidare vård eller skolläkare
 • stödsamtal, rådgivning eller gruppsamtal
 • vaccinationsuppföljning enligt skolhälsovårdens vaccinationsprogram
 • hjälp vid sjukdom och olycksfall som inträffar under skoltid.

Skolkuratorer

Skolkuratorn är en stödfunktion i skolan för elever, föräldrar och personal.

Som skolkurator arbetar vi utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relationer till sin omgivning, familj och skola.

Skolkuratorn arbetar med psykosociala insatser riktade till enskilda eller grupper av elever samt med förebyggande och hälsofrämjande insatser i syfte att skapa en lärandemiljö där alla elever ges förutsättningar att nå kunskapsmålen men också möjlighet att utvecklas socialt och emotionellt.

Skolkuratorn kan ge dig råd och vägledning i många olika frågor, till exempel:

 • skolsituationen
 • hemsituationen
 • känsla av utanförskap eller kränkande/diskriminerande handling eller händelse
 • föräldrarelationer, kompisrelationer, kärleksrelationer
 • psykisk- och psykosocial ohälsa
 • missbruk, av tex alkohol, droger, spel, sex, mat
 • sömn och stress
 • sorg och kris
 • kontakt med andra myndigheter, exempelvis Socialförvaltningen, Försäkringskassan, CSN, Ungdomsmottagningen, Hannamottagningen, psykiatrin.

Specialpedagog

Specialpedagogen har till uppgift att i samverkan med skolan identifiera och analysera orsaker till elevers/gruppers svårigheter.

Specialpedagogens uppgift är att stödja dig om du stöter på svårigheter med dina studier. Till specialpedagogen kan du komma med alla dina funderingar och frågor gällande din skolgång. Vi kan hjälpa dig med:

 • anpassningar
 • kompensatoriska hjälpmedel
 • inlästa läromedel och skönlitteratur
 • stöd på skolan
 • studietips