voltaren para los pies voltaren gel y sintrom levonorgestrel nombres comerciales en venezuela levonorgestrel y marihuana componentes adalat oros
Fredrika Bremergymnasiet

Handlingsplan för elever med läs- och skrivsvårigheter

Elever med läs- och skrivsvårigheter på gymnasieskolan kan få en tung arbetsbörda om de inte får anpassning av sin studiesituation. Gymnasiets många läsämnen ställer stora krav på både läsförståelse och läshastighet. Många uppgifter som ska redovisas skriftligt kan kännas som oöverstigliga hinder för den som har svårt att uttrycka sig i skrift. Då kan elever med svårigheter erbjudas handledning och anpassning av studiesituationen efter samråd med speciallärare/pedagog och berörda lärare.

Första terminen

Vid överlämnandekonferens får speciallärare/pedagog, studievägledare och skolsköterska information från avlämnande skola om elever som tidigare har haft någon form av stöd. Alla elever gör diagnostiska test i svenska, engelska och matematik. I vissa fall har elever med sig dyslexiutredningar som lämnas till skolsköterska och speciallärare/pedagog.

Utredande samtal

Elever som kan få problem med sina studier blir kontaktade av speciallärare/pedagog som gör en utredande intervju och informerar om vilken anpassning som kan göras. Tillsammans med eleven görs ett förslag på åtgärder som i första hand innebär att eleven går i sin klass och har tillgång till kompensatoriska hjälpmedel och anpassning av studiesituationen. Mentor och berörda lärare får information som vad som blivit bestämt under samtalet

Kompensatoriska hjälpmedel

Det viktigaste hjälpmedlet när det gäller att skriva är datorn. I skolan finns tillgång till datorer med stavningsprogram på både svenska och engelska. Skolan satsar också på inläst litteratur, både kurslitteratur och skönlitteratur genom ett samarbete med biblioteket i skolan.

För att lyssna på litteraturen finns Daisyspelare, CD-spelare och talsyntes i datorn. Särskilda studierum finns på biblioteket och hos specialläraren/pedagogen där eleverna kan arbeta i en lugn miljö. Detta är särskilt viktigt vid prov. Provsituationer kan anpassas så att eleverna får använda dator, längre tid, upplästa frågor, muntliga förhör mm.

Regelbunden handledning

Under studiernas gång får eleverna handledning antingen regelbundet eller vid enstaka tillfällen. Det kan t ex vara hjälp att strukturera en inläsningsuppgift eller en skriftlig inlämningsuppgift. Det preliminära åtgärdsförslaget utvärderas hela tiden.

Information om utredningar

Det är viktigt att eleverna får kunskaper så att de lär sig hur de ska hantera sina svårigheter i studiesammanhang. Om det bedöms att någon elev kan ha nytta av att göra en dyslexiutredning eller dyskalkyliutredning kan de få en remiss av skolsköterskan till logoped som gör en sådan utredning.