Fredrika Bremergymnasiet

Handlingsplan mot droger

Definition av drog

Drog är en substans som är berusande, skadlig och beroendeframkallande. Droger är med denna definition tobak, alkohol, narkotika, vissa läkemedel samt dopningspreparat.

Vår skola vill erbjuda alla elever bästa möjliga utbildning, ge alla möjlighet att nå bästa möjliga resultat samt erbjuda en trygg och trivsam arbetsmiljö. Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. Elevens sociala situation påverkar naturligtvis studieresultatet. Om elever av olika anledningar uppvisar tecken på att de inte mår bra kan orsakerna till detta vara många. Drogmissbruk kan vara en sådan orsak.

Vårt mål

Vårt mål är att varje elev skall ha en drogfri gymnasietid. Droger orsakar inte bara skador och problem för den enskilde, det påverkar även hela skolans arbetsmiljö i negativ bemärkelse. Vårt medel är att erbjuda eleverna en bra utbildning inom ämnesområdet livskunskap samt att så tidigt som möjligt upptäcka och ingripa mot narkotika/missbruk. Handlingsplanen bygger på en kombination av tydliga regler, konsekvenser samt omtanke och stöd. Skolans ambition är att det skall vara svårt att använda droger och lätt att få hjälp att sluta.

Fredrika Bremergymnasiet ska vara en skola fri från droger

Om vi upptäcker drogmissbruk på ett tidigt stadium finns det bättre möjlighet att bryta ett begynnande drogmissbruk

I elevernas utbildning kan det ingå moment där det kan vara förenat med fara för den enskilde personen som är drogpåverkad eller andra i dennes omgivning, exempelvis vid resor/APL varför det är extra viktigt att eleverna känner till, accepterar och följer skolans regler och arbete mot droger.

Vårt förebyggande arbete

Vid misstanke eller konstaterat drogmissbruk ska vi som personal alltid agera enligt uppgjord rutin (vårt arbete mot droger). Vi ska ge tydlig information till alla elever och föräldrar om vårt arbete mot droger. Skolan ska arbeta förebyggande. Detta sker via information, en förtroendefull dialog och attitydpåverkan. Skolan ska tidig kunna uppmärksamma tecken på missbruk och snabbt ha möjlighet att sätta in resurser i syfte att bryta missbruket.

Under åk 1 erbjuds alla elever ett hälsosamtal där bla droganvändning tas upp, det är ett viktigt instrument för att kunna påverka varje enskild elev.

Vi arbetar med insatser mot skolk, vid ogiltig frånvaro informeras elevens föräldrar samma dag via sms.

Vi samarbetar med andra myndigheter, tex polis och socialtjänst

Elevhälsan ingår i gymnasiets Ungsamgrupp som är ett samverkansforum mellan skola, socialförvaltning, polis och Navigatorcentrum.

Delar av elevhälsan är ANTD-informatörer efter att ha gått en utbildning i socialförvaltningens regi angående missbruk av cannabis och spice. Under läsåret skall kunskaperna spridas vidare till personal i skolan genom föreläsningar.

Elever i åk 2 deltar i stockholmsenkäten vartannat år, som skolledning och elevhälsan tar del av.

Skåpen är skolans egendom och inget privat utrymme. Skolledningen har rätt att öppna skåpen när så erfordras.

 

Tecken på missbruk

Följande lista innehåller en del symtom som var för sig inte behöver tyda på någon form av missbruk. Om eleven uppvisar flera tydliga symtom under längre tid kan det dock föranleda oro för pågående missbruk.

 • Skolk och försämrat skolarbete
 • Förändrat umgänge och förändrade intressen
 • Förändrat dygnsrytm
 • Humörsvängningar
 • Koncentrationssvårigheter
 • Rastlöshet
 • Trötthet, apati, håglöshet eller överaktivitet
 • Misstänksamhet, förföljesetankar
 • Nedstämdhet, depression
 • Snatteri och annan kriminalitet
 • Onormalt godissug
 • Doft av alkohol, sniffningsmedel eller haschdoft (sötaktig doft)

 

Drogpolicy vid studieresor

Inga droger accepteras på resor som anordnas av Fredrika Bremergymnasierna. När du som elev är på resa ordnad av skolan (studieresa), gäller samma regler som under skoltid. Alkohol eller andra droger får inte användas. Skolan bidrar med pengar till studieresor endast under förutsättning att du som elev accepterar dessa villkor. Elever som inte accepterar skolans regler om studieresor får ej delta på studieresan, utan får andra arbetsuppgifter på skolan.

 

 Lagrum som vårt arbete mot droger bygger på:

 

Arbetsmiljölag (1977:1160)

 

1 kap. Lagens ändamål och tillämpningsområde

1 § Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

Lag (1994:579).

 

3 § Vid tillämpning av 2–4 och 7–9 kap. ska med arbetstagare likställas

 1. den som genomgår utbildning…….

 

Skollag (2010:800)

 

5 kap. Trygghet och arbetsro

 

Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet.

Rektorn beslutar om ordningsregler…

 

6§ Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande….

 

 

Socialtjänstlag (2001:453)

14 kap. Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m.

1 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:
1. myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom,
2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen,
3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och
4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.
De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet.
Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd.
Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen (1993:335) om Barnombudsman. Lag (2014:761).

Enligt socialtjänstlagen är alltså var och en som arbetar i skolan skyldig att genast anmäla till Socialtjänsten om den får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd (under 18 år). Om eleven är över 18 år kan skolan informera socialtjänsten om sina misstankar om bruk/missbruk. (enligt OSL 10:27, gäller ej elevhälsans medicinska insats.

Narkotikastrafflag (1968:64)

1 § Den som olovligen

1. överlåter narkotika,

2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk,

3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte,

4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk,

5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller

6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år.

Bestämmelser om straff för olovlig införsel och utförsel av narkotika och olovlig befattning i vissa fall med narkotika finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2000:1228)

Enligt Narkotikastrafflagen är all befattning med narkotikaklassade preparat kriminaliserat och gäller alltså även egen konsumtion. All användning av narkotika jämställs med missbruk. Polis kan ta initiativ till droganalys även utan vårdnadshavarens medgivande.


 

Mottagningar

Hannamottagningen

HANNA står för Haninge Nätverk och familj Narkotika Alkohol. Det är en mottagning för ungdomar mellan 13 och 25 år som befinner sig i riskzon för missbruk eller som redan har ett missbruk/beroende. Utredning och behandling sker i samarbete med föräldrar och andra viktiga personer i ungdomarnas sociala nätverk

Kontakt Hanna mottagning

Stationsvägen 19

Haninge

08-606 70 00 (växel)

08-606 80 51 (direkt)

Öppen mottagning måndag kl 14.00-16.00, onsdag kl 09.00-11.00 samt torsdag kl 16.00-18.00


MOA-mottagningen  Nynäshamn

Idunvägen 1, Nynäshamn

Tel.nr. 076-125 81 11, 08-520 681 11

08-123 474 69


 

Mini-Maria Tyresö

Marknadsgränd 2, plan 2

Tel.nr. 08-123 474 79


 

Mini-Maria Huddinge

Röntgenvägen 3, Flemingsberg

Tel.nr 08- 123 47 457


 

Akuta ärenden och ärende utanför kontorstid hänvisas till Maria Ungdom Akuten

St: Görans sjukhus

Finsens väg 1, Stockholm

Tel nr: 08-123 472 10


 

Ungdomsmottagningen i Haninge

tel. nr: 08-606 70 00  ger stöd och hjälp om du eller någon i din närhet har problem med alkohol eller andra beroendeframkallande medel.