como tomar prozac 20 levonorgestrel y acido valproico para que es el medicamento premarin para que es este examen estradiol para que es cipro 500 mg
Fredrika Bremergymnasiet

Kvalitet och resultat

Att avgöra vad som är kvalitet på en skola är inte alltid enkelt. Att ha ett gott rykte betyder inte nödvändigtvis att kvaliteten på verksamheten är hög. Att enbart titta på betygsresultat kan också vara missvisande.

De viktigaste styrdokumenten för gymnasieskolan är gymnasieförordningen, läroplanen och skollagen. Varje år skriver vi en skolförbättringsplan som berättar vad vi fokuserar på under det aktuella året. Vi har höga förväntningar på våra elever och de ska, tillsammans med sina föräldrar, ha höga förväntningar på oss.

Vision – Fredrika Bremergymnasiet 2017 (PDF)

Fredrika Bremergymnasiets förbättringsplan 2017 (PDF)

 

Så här jobbar vi med det systematiska kvalitetsarbetet:

Resultaten analyseras

Resultaten (betygsresultat, närvaroresultat, behörighet till högskola/universitet samt andel slutbetyg) sammanställs arbetslagsvis och analyseras i samband med läsårsavslutning. Utifrån resultat och analys formuleras därefter mål för nästkommande läsår i samband med uppstartsdagarna i början av det nya läsåret.

De skolövergripande resultaten som inte är kopplade till betyg och närvaro (t.ex. trygghet och trivsel, brukarundersökningar etc.) diskuteras i huvudsak av varje arbetslagen och ledningsgruppen. De ligger till grund för förslag till förändringar i arbetssätt/förhållningssätt.

Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) kvalitetssäkras genom ett nära samarbete mellan skola och näringsliv (programråd), genom arbetsplatsbesök och handledarutbildning. Programråden tar del av elevernas självvärderingar samt de resultat i brukarundersökningen som berör dem.

Våra resultat synliggörs här på hemsidan för att det ska vara enkelt för elever, föräldrar, personal och andra intresserade att ta del av.

Kunskapskontroller

Kunskapskontroller för nya elever i åk1 genomförs i början av höstterminen. Kunskapskontrollerna sker i läsning och matematik. Det främsta syftet är att ge lärare och annan skolpersonal möjlighet att anpassa den kommande undervisningen och eventuella stödinsatser utifrån de nya elevernas behov och kunskaper.

Utvärderingar

En av de viktigaste delarna i det systematiska kvalitetsarbetet är utvärderingarna. På vår skola arbetar vi med följande utvärderingar:

KSL-enkät för elever i åk 2

Enkäten är en utvärdering som besvaras av elever i åk2 som besvaras av samtliga elever i Stockholms län. Utvärderingen är extern och resultatet publiceras offentligt. (Länk till resultat)

Kursutvärderingar

Varje elev utvärderar varje kurs minst två gånger (i mitten av krsen och i slutet). Här använder vi oss av en standardiserad enkät som besvaras av eleverna i slutet av varje genomförd kurs. Syftet är att på ett snabbt och enkelt sätt ge undervisande lärare feedback från eleverna om undervisningsmetoder, examinationsformer, upplevd likvärdighet i bedömning, arbetsro mm.

ANDT-undersökning för elever i årskurs 2 på gymnasiet

Undersökning om elevers vanor gällande alkohol, narkotika, doping och tobak. Genomförs vartannat år för att se trender över tid. Undersökningen är en helt extern, undersökning och sammanställningen används för att ge skolpersonal en fingervisning om hur de ska agera och prioritera i ANDT-arbetet som är ett krav i läroplanen.

Arbetslagens grupputvärdering och resultatanalys

Den genomförs i slutet av läsåret gruppvis i lärarnas arbetslag. Syfte är att utvärdera arbetsåret när betygsresultaten sammanställts. Centrala frågeställningar kan sammanfattas i följande två frågor: 1) Har val av arbetsmodeller resulterat i någon konkret måluppfyllelse och förbättring jämfört med föregående arbetsår? 2) Hur har gruppinsatserna fungerat och hur kan de utvecklas?

Utvärderingen är intern och resultatet redovisas inte till någon annan än personalen på skolan. Den är också till stor del praktikbaserad, dvs. den tar sin utgångspunkt i den lokala situation som lärarna ställts inför under det genomförda läsåret.

Individuell läsårsutvärdering

Genomförs i slutet av varje läsår individuellt av varje lärare och elevhälsopersonal. Skickas in till ansvarig biträdande rektor. Utvärderingen har samma syfte som grupputvärderingen ovan med den skillnaden att skolledningen här är intresserad av den enskilde medarbetarens analys av måluppfyllelse och resultat.

Arbetsplatsundersökningen

Kommunledningen genomför en undersökning på varje kommunal enhet. Syftet är att utvärdera arbetsmiljön och ledarskapet.