que compuesto tiene el bactrim como puedo conseguir misoprostol componentes del nexium para que es la pastilla labetalol venta cialis chile
Fredrika Bremergymnasiet

Likabehandlingsplan

På Fredrika Bremergymnasiet har vi ett aktivt förebyggande och främjande arbete för att inom skolan motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Våra förebyggande och främjande insatser beskrivs i likabehandlingsplanen. Bestämmelserna regleras i Lag (2016:828).

Planen i sin helhet finns här: Fredrika Bremergymnasiets likabehandlingsplan 2017